Niezane zdjęcia Kapuścińskiego po raz pierwszy pokazane poza Polską

wpis w: Uncategorized | 0

Pierw­szą zagra­niczną wystawę odkry­tych kilka lat temu foto­gra­fii autor­stwa wybit­nego pol­skiego repor­ta­ży­sty Ryszarda Kapu­ściń­skiego, wyko­na­nych pod­czas podróży do byłych repu­blik Związku Radziec­kiego, Hisz­pa­nie mogą oglą­dać w Madry­cie. Wyda­rze­nie współ­or­ga­ni­zuje tam­tej­szy Insty­tut Pol­ski. Prace zgro­ma­dzone na wysta­wie pt. “Zmierzch impe­rium” zostały odna­le­zione … Con­ti­nued

Facebook Icon