Marta Szarejko i Anna Wiatr laureatkami II Konkursu Stypendialnego

wpis w: Uncategorized | 0

W II Kon­kur­sie Sty­pen­dial­nym im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy Kapi­tuła pod prze­wod­nic­twem red. Sła­wo­mira Popo­wskiego przy­znała ex aequo dwa sty­pen­dia po 15 tysięcy zło­tych Sty­pen­dia Fun­da­cji Hero­dot w 2013 roku otrzy­mują: Marta Sza­rejko (ur. 1983) i Anna Wiatr (ur. 1980). Marta … Con­ti­nued

Finaliści II Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego Fundacji Herodot

wpis w: Uncategorized | 0

Urszula Jabłoń­ska (ur.1980) – absol­wentka japo­ni­styki na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz Pol­skiej Szkoły Repor­tażu. Pra­co­wała jako dzien­ni­karka w “Gaze­cie Wybor­czej”, potem jako wice­na­czelna maga­zynu “Exklu­siv”. Obec­nie jest fre­elan­cerką i pisze repor­taże do “Dużego For­matu” oraz “Wyso­kich Obca­sów”. Inte­re­suje się przede wszyst­kim tema­tyką … Con­ti­nued

Zaproszenie na wieczór poświęcony Ryszardowi Kapuścińskiemu

wpis w: Uncategorized | 0

23 stycz­nia 2013 roku, o godzi­nie 19, w Sali Kolum­no­wej w sie­dzi­bie Insty­tutu Histo­rycz­nego UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28, odbę­dzie się wie­czór poświę­cony Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w 6 rocz­nicę Jego śmierci. Ser­decz­nie zapra­szamy. Szcze­góły na załą­czo­nym plakacie.

1 2
Facebook Icon