Laureaci Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Tego­rocz­nymi lau­re­atami Nagrody PAP im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego, przy­zna­wa­nej w czte­rech kate­go­riach: za tek­sty, rela­cje radiowe, tele­wi­zyjne i zdję­cia, zostali:  Grzegorz Szy­ma­nik, Agnieszka Lich­ne­ro­wicz, Piotr Górecki i Maciej Nabrda­lik Jury — pod prze­wod­nic­twem pre­zesa PAP Jerzego Pacior­kow­skiego - w skła­dzie: Ali­cja Kapu­ściń­ska, Janusz Ada­mow­ski, Ste­fan Brat­kow­ski, … Con­ti­nued

Facebook Icon