"Wiersze zebrane" - spotkanie w Czułym Barbarzyńcy

wpis w: Uncategorized | 0

Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot i „Czuły Bar­ba­rzyńca” zapra­szają na spo­tka­nie z oka­zji wyda­nia dwu­ję­zycz­nej, polsko-angielskiej edy­cji Wier­szy zebra­nych / Col­lec­ted Poems Ryszarda Kapu­ściń­skiego w prze­kła­dzie Diany Kuprel i Marka Kusiby. Tom uka­zał się w 80. rocz­nicę uro­dzin i 5. rocz­nicę śmierci pisa­rza nakła­dem … Con­ti­nued

Facebook Icon