II Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

wpis w: Uncategorized | 0

Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla mło­dych repor­te­rów. Tę jego wolę teraz wypeł­niamy, ogła­sza­jąc pierw­szy kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego.
Ofi­cjal­nym fun­da­to­rem i orga­ni­za­to­rem kon­kursu jest Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego – Herodot.

Facebook Icon