Laureat I Stypendium Fundacji Herodot - Andrzej Muszyński

wpis w: Uncategorized | 0

Pod­czas uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­cych piątą rocz­nicę śmierci Ryszarda Kapu­ściń­skiego wrę­czono pierw­sze sty­pen­dium Fun­da­cji Hero­dot dla mło­dego dzien­ni­ka­rza – otrzy­mał je Andrzej Muszyń­ski. Andrzej Muszyń­ski: rocz­nik 1984, absol­went prawa na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­ski, Kra­kow­skiej Szkoły Sce­na­riu­szo­wej i Pol­skiej Szkoły Repor­tażu przy Insty­tu­cie Repor­tażu, podróż­nik, … Con­ti­nued

Facebook Icon