VII Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

VII Kon­kurs Sty­pen­dialny im. Ryszarda Kapuścińskiego

 

Sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dziennikarzy

 

Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla począt­ku­ją­cych repor­te­rów. Tę jego wolę wypeł­niamy, ogła­sza­jąc siódmy kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. Ryszarda Kapuścińskiego.

 

Fun­da­to­rem i orga­ni­za­to­rem Kon­kursu jest utwo­rzona przez Ali­cję Kapu­ściń­ską, żonę zmar­łego pisa­rza, Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot. Sty­pen­dium, przy­zna­wane raz do roku w celu reali­za­cji pro­jek­tów repor­ter­skich (wyłącz­nie w kate­go­rii tek­sto­wej: repor­taż, cykl repor­taży, książka repor­ter­ska), wynosi 30 tysięcy zło­tych netto rocznie.

 

Zgod­nie z regu­la­mi­nem (z jego peł­nym tek­stem można się zapo­znać na stro­nie Fun­da­cji: www.fundacjaherodot.com.pl/regulamin-stypendium/ Kon­kurs Sty­pen­dialny adre­so­wany jest do mło­dych dzien­ni­ka­rzy (do 30. roku życia), tzn. dla tych, któ­rzy w chwili przy­zna­nia Sty­pen­dium, tj. 23 stycz­nia 2018, będą mieli mniej niż 31 lat.

 

Ubie­ga­jący się o sty­pen­dium powinni nade­słać na adres Fun­da­cji swoje CV (z poda­niem daty uro­dze­nia), dotych­cza­sowe prace, pre­zen­tu­jące ich doro­bek oraz plan pro­jektu repor­ter­skiego, który zamie­rzają zre­ali­zo­wać dzięki stypendium.

Zgło­sze­nia należy nad­sy­łać w ter­mi­nie do 8 grud­nia 2017 roku włącz­nie pocztą tra­dy­cyjną  na adres Fun­da­cji: ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m. 2, 02–074 War­szawa i pocztą e-mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl

 

Wszyst­kie zgło­szone pro­jekty będą oce­niane przez Kapi­tułę w skła­dzie: Ali­cja Kapu­ściń­ska, Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka, Filip Sprin­ger, Mał­go­rzata Szejnert.

 

Wyniki Kon­kursu Sty­pen­dial­nego zostaną ogło­szone 23 stycz­nia 2018 roku, w jede­na­stą rocz­nicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.