VI Kon­kurs Sty­pen­dialny im. Ryszarda Kapuścińskiego 

Sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dziennikarzy

Pan Ryszard_1

Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla począt­ku­ją­cych repor­te­rów. Tę jego wolę wypeł­niamy, ogła­sza­jąc szó­sty kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego. Fun­da­to­rem i orga­ni­za­to­rem Kon­kursu jest utwo­rzona przez Ali­cję Kapu­ściń­ską, żonę zmar­łego pisa­rza, Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot. Sty­pen­dium, przy­zna­wane raz do roku w celu reali­za­cji pro­jek­tów repor­ter­skich (wyłącz­nie w kate­go­rii tek­sto­wej: repor­taż, cykl repor­taży, książka repor­ter­ska), wynosi 30 tysięcy zło­tych netto rocz­nie. Zgod­nie z regu­la­mi­nem (z jego peł­nym tek­stem można się zapo­znać na stro­nie Fundacji: http://www.fundacjaherodot.com.pl/regulamin-stypendium/ Kon­kurs Sty­pen­dialny adre­so­wany jest do mło­dych dzien­ni­ka­rzy (do 30 roku życia).

Ubie­ga­jący się o sty­pen­dium powinni nade­słać na adres Fun­da­cji swoje CV (z poda­niem daty uro­dze­nia), dotych­cza­sowe prace, pre­zen­tu­jące ich doro­bek oraz plan pro­jektu repor­ter­skiego, który zamie­rzają zre­ali­zo­wać dzięki sty­pen­dium. Zgło­sze­nia należy nad­sy­łać w ter­mi­nie do 20 listo­pada 2016 roku włącz­nie pocztą tra­dy­cyjną  na adres Fun­da­cji: ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m. 2, 02–074 War­szawa i pocztą e-mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl

Wszyst­kie zgło­szone pro­jekty będą oce­niane przez Kapi­tułę w skła­dzie: Ali­cja Kapu­ściń­ska, Sła­wo­mir Popo­wski, Elż­bieta Sawicka, Filip Sprin­ger, Mał­go­rzata Szejnert.

Wyniki Kon­kursu Sty­pen­dial­nego zostaną ogło­szone 23 stycz­nia 2017 roku, w dzie­siątą rocz­nicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.

W 2017 roku przy­pada także 85. rocz­nica uro­dzin Patrona naszej Fun­da­cji, pla­nu­jemy więc w przy­szłym roku — razem z part­ne­rami Fun­da­cji Hero­dot — jesz­cze kilka wyda­rzeń, przy­po­mi­na­ją­cych Ryszarda Kapu­ściń­skiego i jego twórczość.

ierci Ryszarda Kapuścińskiego.