Posiedzenie Kapituły Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińśkiego

wpis w: Uncategorized | 0

 

Dzi­siaj odbyło się posie­dze­nie Kapi­tuły Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego. W środę, tj. 21 grud­nia, ogło­simy listę Finalistów.

Poni­żej zdję­cie naszej Kapi­tuły.
Od lewej: Filip Sprin­ger, Elż­bieta Sawicka, Mał­go­rzata Szej­nert, Karo­lina Woj­cie­chow­ska (Fun­da­cja Hero­dot) z Piną i Sła­wo­mir Popowski

kapitula-1