Konferencja prasowa poświęcona 6. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki i Konkursowi Edukacyjnemu dla Młodzieży.

wpis w: Uncategorized | 0

          Mia­sto Sto­łeczne War­szawa, Sto­łeczne Cen­trum Edu­ka­cji Kul­tu­ral­nej i „Gazeta Wybor­cza” zapra­szają na kon­fe­ren­cję pra­sową poświę­coną 6. edy­cji Nagrody im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego za Repor­taż Lite­racki i Kon­kur­sowi Edu­ka­cyj­nemu dla Mło­dzieży, który jest inspi­ro­wany książką Patrona Nagrody … Con­ti­nued

Laureatka IV Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Sza­nowni Pań­stwo, Lau­re­atką IV Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego została Alek­san­dra Lip­czak. Alek­san­dra Lip­czak (ur. 1981 w Legnicy) — absol­wentka dzien­ni­kar­stwa Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, stu­dio­wała też filo­lo­gię hisz­pań­ską i polo­ni­stykę w ramach Mię­dzy­wy­dzia­ło­wych Indy­wi­du­al­nych Stu­diów Huma­ni­stycz­nych. Przez pięć lat miesz­kała w Hisz­pa­nii, pomiesz­ki­wała też w Argen­ty­nie. … Con­ti­nued

1 6 7 8 9 10 11 12 18
Facebook Icon