Finaliści V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego - Krzysztof Stephan

wpis w: Uncategorized | 0

Krzysz­tof Ste­phan (rocz­nik ’90) — repor­ter, stu­dio­wał poli­tykę spo­łeczną na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Pozna­niu. Od 2012 roku współ­pra­cuje z dwu­ty­go­dni­kiem „Repor­ter lesz­czyń­ski”; jego tek­sty publi­ko­wał maga­zyn „Zwier­cia­dło”, dzien­nik „Głos Wiel­ko­pol­ski” oraz ser­wis „Lek­tury repor­tera” i „naszemiasto.leszno”. Zdo­bywca wyróż­nie­nia hono­ro­wego w kon­kur­sie Wiel­ko­pol­skiego Oddziału … Con­ti­nued

Finaliści V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego - Kamil Bałuk

wpis w: Uncategorized | 0

Kamil Bałuk (ur. 1988) — absol­went MISH UWr oraz Pol­skiej Szkoły Repor­tażu. Publi­ko­wał w Dużym For­ma­cie, NaTemat.pl oraz w zbio­rach “Grzech jest kobietą” i “Tutaj drzwi trzeba otwie­rać powoli”. Za repor­taże pra­sowe czte­ro­krot­nie nomi­no­wany do Sty­pen­dium New­swe­eka im. T. Torań­skiej. Dok­to­rant na … Con­ti­nued

Finaliści V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego - Marta Mazuś

wpis w: Uncategorized | 0

Marta Mazuś (ur. w 1987 r.) — repor­terka, na stałe zwią­zana z tygo­dni­kiem „Poli­tyka“, autorka książki „Król Keba­bów i inne zde­rze­nia polsko-obce” o cudzo­ziem­cach żyją­cych w Pol­sce, współ­au­torka książki “Wyspa Mon­tre­sor” o powo­jen­nej emi­gra­cji ary­sto­kra­cji pol­skiej we Fran­cji, z uro­dze­nia … Con­ti­nued

1 6 7 8 9 10 11 12 20
Facebook Icon