Finaliści V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego - Marta Mazuś

wpis w: Uncategorized | 0

Marta Mazuś (ur. w 1987 r.) — repor­terka, na stałe zwią­zana z tygo­dni­kiem „Poli­tyka“, autorka książki „Król Keba­bów i inne zde­rze­nia polsko-obce” o cudzo­ziem­cach żyją­cych w Pol­sce, współ­au­torka książki “Wyspa Mon­tre­sor” o powo­jen­nej emi­gra­cji ary­sto­kra­cji pol­skiej we Fran­cji, z uro­dze­nia … Con­ti­nued

Finaliści V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego - Anna Goc

wpis w: Uncategorized | 0

Z dumą przed­sta­wiamy naszych tego­rocz­nych Fina­li­stów. Zaczy­namy od Pań:) Anna Goc (ur. 1987) – dzien­ni­karka i redak­torka “Tygo­dnika Powszech­nego”, autorka repor­taży i wywia­dów. Zaj­muje się tema­tami spo­łecz­nymi, zwią­za­nymi z mniej­szo­ściami i dys­kry­mi­na­cją, także zagad­nie­niem rela­cji polsko-żydowskich. Dok­to­rantka na Wydziale Polo­ni­styki Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, w swo­jej pracy nauko­wej … Con­ti­nued

Finaliści V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Sza­nowni Pań­stwo,   Kapi­tuła Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego na posie­dze­niu w dniu 13 stycz­nia 2016 roku wybrała pię­cioro fina­li­stów V Pro­gramu Sty­pen­dial­nego (w porządku alfa­be­tycz­nym): 1. Kamil Bałuk, 2. Anna Goc, 3. Marta Mazuś, 4. Krzysz­tof Ste­phan, 5. Marek Szy­ma­niak. Nazwi­sko … Con­ti­nued

1 4 5 6 7 8 9 10 18
Facebook Icon