Finaliści VI Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 1. Zuzanna Bukłaha

wpis w: Uncategorized | 0

Zanim w nie­dzielę, 22 stycz­nia br., poznamy lau­re­ata Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy, który od sze­ściu lat orga­ni­zuje Fun­da­cja Hero­dot, od dzi­siaj (do piątku) będziemy przed­sta­wiać wyróż­nione pro­jekty i ich auto­rów. Zaczy­namy od zbioru repor­taży Zuzanny Bukłahy pod tytu­łem „Czego War­szawa nie wie?” … Con­ti­nued

Dzień poświęcony pamięci Ryszarda Kapuścińskiego - 22 stycznia 2017 roku.

wpis w: Uncategorized | 0

22 stycz­nia 2017 roku ogło­simy nazwi­sko Lau­re­ata naszego VI Kon­kursu Sty­pen­dial­nego pod­czas spo­tka­nia poświę­co­nego Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w dzie­siątą rocz­nicę Jego śmierci. Zapra­szamy, godz. 17, Sala Kolum­nowa w Gma­chu Pomu­ze­al­nym (sie­dziba Insty­tutu Histo­rycz­nego UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28, wstęp wolny). W pro­gra­mie mię­dzy innymi: … Con­ti­nued

Finaliści VI Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Sza­nowni Pań­stwo, Kapi­tuła Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego wybrała pię­cioro fina­li­stów VI Pro­gramu Sty­pen­dial­nego (w porządku alfa­be­tycz­nym):   1. Karo­lina Bed­narz 2. Zuzanna Bukłaha 3. Anna Goc 4. Szy­mon Opry­szek 5. Olga Świę­cicka   Nazwi­sko Lau­re­ata zosta­nie ogło­szone … Con­ti­nued

1 3 4 5 6 7 8 9 20
Facebook Icon