Finaliści V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego - Marek Szymaniak

wpis w: Uncategorized | 0

Marek Szy­ma­niak (ur. 1988) — jest dzien­ni­ka­rzem, ale marzy, aby zostać repor­te­rem. Obec­nie od ponad dwóch lat pra­cuje w por­ta­lach infor­ma­cyj­nych: TVN24 Biz­nes i Świat.pl oraz TVN24.pl. Wcze­śniej zwią­zany z tytu­łami wydaw­nic­twa Pol­ska Press Grupa: lokal­nym “Kurie­rem Lubel­skim” oraz war­szaw­skim “Naszym Mia­stem”. … Con­ti­nued

Finaliści V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego - Krzysztof Stephan

wpis w: Uncategorized | 0

Krzysz­tof Ste­phan (rocz­nik ’90) — repor­ter, stu­dio­wał poli­tykę spo­łeczną na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Pozna­niu. Od 2012 roku współ­pra­cuje z dwu­ty­go­dni­kiem „Repor­ter lesz­czyń­ski”; jego tek­sty publi­ko­wał maga­zyn „Zwier­cia­dło”, dzien­nik „Głos Wiel­ko­pol­ski” oraz ser­wis „Lek­tury repor­tera” i „naszemiasto.leszno”. Zdo­bywca wyróż­nie­nia hono­ro­wego w kon­kur­sie Wiel­ko­pol­skiego Oddziału … Con­ti­nued

Finaliści V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego - Kamil Bałuk

wpis w: Uncategorized | 0

Kamil Bałuk (ur. 1988) — absol­went MISH UWr oraz Pol­skiej Szkoły Repor­tażu. Publi­ko­wał w Dużym For­ma­cie, NaTemat.pl oraz w zbio­rach “Grzech jest kobietą” i “Tutaj drzwi trzeba otwie­rać powoli”. Za repor­taże pra­sowe czte­ro­krot­nie nomi­no­wany do Sty­pen­dium New­swe­eka im. T. Torań­skiej. Dok­to­rant na … Con­ti­nued

1 3 4 5 6 7 8 9 18
Facebook Icon