Wernisaż wystawy fotografii Ryszarda Kapuścińskiego "Z Imperium" w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

wpis w: Uncategorized | 0

W dniu 3 marca 2016 roku, w Lex Gal­lery w Klu­bie Radcy Praw­nego przy placu Kon­sty­tu­cji 5, odbył się wer­ni­saż wystawy foto­gra­fii Ryszarda Kapu­ściń­skiego “Z Impe­rium”. Uni­kalne foto­gra­fie sta­no­wiące zapis podróży repor­tera po repu­bli­kach byłego ZSRR można trak­to­wać jako odrębny od twór­czo­ści lite­rac­kiej … Con­ti­nued

Kamil Bałuk. Laureat V Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot.

wpis w: Uncategorized | 0

Z przed­sta­wio­nych fina­li­stów Kapi­tuła wybrała zwy­cięzcę V edy­cji Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego Fun­da­cji Hero­dot. Został nim Kamil Bałuk. Krót­kie uza­sad­nie­nie: Pre­zen­ta­cję swo­jego pro­jektu p. Kamil Bałuk zaczął od pyta­nia, czy Holen­drzy to naj­bar­dziej wyzwo­leni Euro­pej­czycy? – Tak mogłoby się wyda­wać, gdy … Con­ti­nued

1 2 3 4 5 6 7 8 18
Facebook Icon