Laureatka VI Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego. Anna Goc

wpis w: Uncategorized | 0

Z przed­sta­wio­nych Fina­li­stów Kapi­tuła wybrała Lau­re­atkę VI edy­cji Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego Fun­da­cji Hero­dot. Została nią Anna Goc. Krót­kie uza­sad­nie­nie: Anna Goc chce oddać głos ludziom, któ­rzy nie sły­szą, mówią z tru­dem, a czę­sto nie mówią wcale. Odda­wa­nie głosu tym, któ­rzy mają … Con­ti­nued

Ryszard Kapuściński 1932-2017 in memoriam

wpis w: Uncategorized | 0

Mar­cin Zdu­nik pod­czas Wie­czoru poświę­co­nego Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w 10. rocz­nicę Jego śmierci zagra I Suitę G-dur BWV 1007 na wio­lon­czelę solo Johanna Seba­stiana Bacha Zapra­szamy w nie­dzielę (22 stycz­nia 2017, godz. 17, Sala Kolum­nowa, Insty­tut Histo­ryczny UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28) na uro­czy­stość … Con­ti­nued

Finaliści VI Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 5. Szymon Opryszek

wpis w: Uncategorized | 0

Zanim w nie­dzielę, 22 stycz­nia br., poznamy lau­re­ata Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy, od ponie­działku przed­sta­wiamy wyróż­nione przez Kapi­tułę Kon­kursu pro­jekty i ich auto­rów. Dzi­siaj – pro­jekt Szy­mona Opryszka pt. „Pęk­nię­cia”. „Podzie­li­li­śmy się: na bied­nych i boga­tych, na Pol­skę A … Con­ti­nued

1 2 3 4 5 6 7 20
Facebook Icon