Finaliści VII Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 2. Rafał Hetman

wpis w: Uncategorized | 0

2. Rafał Het­man “W ramach kon­kur­so­wego pro­jektu chcę napi­sać repor­ter­ską książkę o mia­steczku na Lubelsz­czyź­nie, w któ­rym przed II wojną świa­tową dzie­więć­dzie­siąt trzy pro­cent miesz­kań­ców sta­no­wili Żydzi. Wojnę prze­żyło tylko pięt­na­stu. Od 1944 roku domy daw­nych wła­ści­cieli zaczęli przej­mo­wać oko­liczni rol­nicy i rze­mieśl­nicy. … Con­ti­nued

Finaliści VII Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 1. Maria Hawranek

wpis w: Uncategorized | 0

1. Maria Haw­ra­nek “W ramach pro­jektu „Swoi” napi­szę repor­ter­ską książkę o zde­rze­niu rodzin z dwóch odmien­nych, a jed­nak prze­ko­na­nych o swo­jej pol­sko­ści świa­tów: rdzen­nie gór­no­ślą­skiej rodziny z repa­trian­tami z Kre­sów. O co-piątkowej rywa­li­za­cji pie­ro­gów z żurem. O cze­skich Haw­ran­kach i nie­miec­kich, spo­lo­ni­zo­wa­nych Geisle­rach. Chcę zro­zu­mieć co dla moich krew­nych … Con­ti­nued

VII Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

VII Kon­kurs Sty­pen­dialny im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego   Sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy   Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla począt­ku­ją­cych repor­te­rów. Tę jego wolę wypeł­niamy, ogła­sza­jąc siódmy kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze … Con­ti­nued

1 2 3 4 5 6 20
Facebook Icon