Laureat I Stypendium Fundacji Herodot - Andrzej Muszyński

wpis w: Uncategorized | 0

Pod­czas uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­cych piątą rocz­nicę śmierci Ryszarda Kapu­ściń­skiego wrę­czono pierw­sze sty­pen­dium Fun­da­cji Hero­dot dla mło­dego dzien­ni­ka­rza – otrzy­mał je Andrzej Muszyń­ski. Andrzej Muszyń­ski: rocz­nik 1984, absol­went prawa na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­ski, Kra­kow­skiej Szkoły Sce­na­riu­szo­wej i Pol­skiej Szkoły Repor­tażu przy Insty­tu­cie Repor­tażu, podróż­nik, … Con­ti­nued

Rozmowa o Związku Radzieckim z Ryszardem Kapuścińskim z 1991 roku

wpis w: Uncategorized | 0

W latach 1989–1991 Ryszard Kapu­ściń­ski pra­co­wał nad książką o pie­re­strojce “Impe­rium”. W dwu­dzie­stą rocz­nicę upadku ZSRR przy­po­mi­namy zapis roz­mowy, jaką Ryszard Kapu­ściń­ski 20 lat temu odbył w nowo­jor­skiej redak­cji „Nowego Dzien­nika”:
ZSRR 1989–1991. Gdzie się podziać w tej prze­strzeni? Roz­mowa o roz­pa­dzie ZSRR z Ryszar­dem Kapuścińskim.

Relacja z "Wykładu Kapuścińskiego" Księcia Haakon na Uniwersytecie Warszawskim

wpis w: Uncategorized | 0

W ramach cyklu „Wykła­dów Kapu­ściń­skiego” 8 grud­nia 2011 r. książę Nor­we­gii Haakon wygło­sił wykład „Roz­wój i god­ność ludzka” na Uni­wer­sy­te­cie Warszawskim.

Wykład w Sali Senatu Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego był czę­ścią ini­cja­tywy “Wykła­dów Kapu­ściń­skiego”, przed­się­wzię­cia Komi­sji Euro­pej­skiej i Pro­gramu Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Roz­woju (UNDP).

1 17 18 19 20
Facebook Icon