Finaliści VII Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 5. Marek Szymaniak

wpis w: Uncategorized | 0

5. Marek Szy­ma­niak Dzi­siaj “Zapaść” — plan pro­jektu repor­ter­skiego Marka Szy­ma­niaka. “Nie­mal poło­wie z 255 śred­nich miast w Pol­sce grozi zapaść — i to wła­śnie o życiu w takich, cza­sem zmar­gi­na­li­zo­wa­nych miej­scach będzie opo­wia­dała moja książka. Chciał­bym dać w niej głos tym, któ­rych czę­sto nie … Con­ti­nued

Finaliści VII Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 4. Arkadiusz Lorenc

wpis w: Uncategorized | 0

4. Arka­diusz Lorenc “Sta­ni­sława Nar­del­lego uważa się za pierw­szego pol­skiego bio­ener­go­te­ra­peutę. Ten cha­ry­zma­tyczny męż­czy­zna, który dopiero w wieku doj­rza­łym odkrył swoje nie­zwy­kłe pre­dys­po­zy­cje, leczył swo­ich pacjen­tów mię­dzy innymi pod­czas sean­sów zbio­ro­wych. Orga­ni­zo­wano je na początku lat 80. ubie­głego wieku na sta­dio­nach … Con­ti­nued

Finaliści VII Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 3. Magdalena Idem

wpis w: Uncategorized | 0

3. Mag­da­lena Idem “W mojej książce repor­ter­skiej chcia­ła­bym zająć się tema­tem “pol­skiego dino­zaura”. Od tego odko­pa­nego na pustyni Gobi przez pol­ską pale­on­to­lożkę Zofię Kielan-Jaworowską, przez tego, który “cie­szy oko” w jed­nym z dwu­dzie­stu pol­skich dino­par­ków, a koń­cząc na tym, który w Polaku sie­dzi. Inte­re­suje mnie … Con­ti­nued

1 2 3 4 5 20
Facebook Icon