Laureaci Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Tego­rocz­nymi lau­re­atami Nagrody PAP im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego, przy­zna­wa­nej w czte­rech kate­go­riach: za tek­sty, rela­cje radiowe, tele­wi­zyjne i zdję­cia, zostali:  Grzegorz Szy­ma­nik, Agnieszka Lich­ne­ro­wicz, Piotr Górecki i Maciej Nabrda­lik Jury — pod prze­wod­nic­twem pre­zesa PAP Jerzego Pacior­kow­skiego - w skła­dzie: Ali­cja Kapu­ściń­ska, Janusz Ada­mow­ski, Ste­fan Brat­kow­ski, … Con­ti­nued

"Wiersze zebrane" - spotkanie w Czułym Barbarzyńcy

wpis w: Uncategorized | 0

Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot i „Czuły Bar­ba­rzyńca” zapra­szają na spo­tka­nie z oka­zji wyda­nia dwu­ję­zycz­nej, polsko-angielskiej edy­cji Wier­szy zebra­nych / Col­lec­ted Poems Ryszarda Kapu­ściń­skiego w prze­kła­dzie Diany Kuprel i Marka Kusiby. Tom uka­zał się w 80. rocz­nicę uro­dzin i 5. rocz­nicę śmierci pisa­rza nakła­dem … Con­ti­nued

II Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

wpis w: Uncategorized | 0

Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla mło­dych repor­te­rów. Tę jego wolę teraz wypeł­niamy, ogła­sza­jąc pierw­szy kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego.
Ofi­cjal­nym fun­da­to­rem i orga­ni­za­to­rem kon­kursu jest Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego – Herodot.

1 16 17 18 19 20
Facebook Icon