Finaliści II Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego Fundacji Herodot

wpis w: Uncategorized | 0

Urszula Jabłoń­ska (ur.1980) – absol­wentka japo­ni­styki na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz Pol­skiej Szkoły Repor­tażu. Pra­co­wała jako dzien­ni­karka w “Gaze­cie Wybor­czej”, potem jako wice­na­czelna maga­zynu “Exklu­siv”. Obec­nie jest fre­elan­cerką i pisze repor­taże do “Dużego For­matu” oraz “Wyso­kich Obca­sów”. Inte­re­suje się przede wszyst­kim tema­tyką … Con­ti­nued

Zaproszenie na wieczór poświęcony Ryszardowi Kapuścińskiemu

wpis w: Uncategorized | 0

23 stycz­nia 2013 roku, o godzi­nie 19, w Sali Kolum­no­wej w sie­dzi­bie Insty­tutu Histo­rycz­nego UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28, odbę­dzie się wie­czór poświę­cony Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w 6 rocz­nicę Jego śmierci. Ser­decz­nie zapra­szamy. Szcze­góły na załą­czo­nym plakacie.

Sześć projektów reporterskich ma szansę na Stypendium im. Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Z 50 zgło­szeń, które speł­niły warunki for­malne II Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dziennikarzy, do następ­nego etapu Kapi­tuła Kon­kursu zakwa­li­fi­ko­wała sześć pro­jek­tów repor­ter­skich autor­stwa (w porządku alfa­be­tycz­nym): Urszuli Jabłoń­skiej, Filipa Sprin­gera, Witolda Sza­błow­skiego, Marty Sza­rejko, Anny Wiatr i Ewy Wołkanowskiej-Kołodziej. Lau­re­ata poznamy … Con­ti­nued

1 15 16 17 18 19 20
Facebook Icon