Relacja z "Wykładu Kapuścińskiego" Księcia Haakon na Uniwersytecie Warszawskim

wpis w: Uncategorized | 0

W ramach cyklu „Wykła­dów Kapu­ściń­skiego” 8 grud­nia 2011 r. książę Nor­we­gii Haakon wygło­sił wykład „Roz­wój i god­ność ludzka” na Uni­wer­sy­te­cie Warszawskim.

Wykład w Sali Senatu Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego był czę­ścią ini­cja­tywy “Wykła­dów Kapu­ściń­skiego”, przed­się­wzię­cia Komi­sji Euro­pej­skiej i Pro­gramu Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Roz­woju (UNDP).

1 15 16 17 18
Facebook Icon