Sześć projektów reporterskich ma szansę na Stypendium im. Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Z 50 zgło­szeń, które speł­niły warunki for­malne II Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dziennikarzy, do następ­nego etapu Kapi­tuła Kon­kursu zakwa­li­fi­ko­wała sześć pro­jek­tów repor­ter­skich autor­stwa (w porządku alfa­be­tycz­nym): Urszuli Jabłoń­skiej, Filipa Sprin­gera, Witolda Sza­błow­skiego, Marty Sza­rejko, Anny Wiatr i Ewy Wołkanowskiej-Kołodziej. Lau­re­ata poznamy … Con­ti­nued

Laureaci Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Tego­rocz­nymi lau­re­atami Nagrody PAP im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego, przy­zna­wa­nej w czte­rech kate­go­riach: za tek­sty, rela­cje radiowe, tele­wi­zyjne i zdję­cia, zostali:  Grzegorz Szy­ma­nik, Agnieszka Lich­ne­ro­wicz, Piotr Górecki i Maciej Nabrda­lik Jury — pod prze­wod­nic­twem pre­zesa PAP Jerzego Pacior­kow­skiego - w skła­dzie: Ali­cja Kapu­ściń­ska, Janusz Ada­mow­ski, Ste­fan Brat­kow­ski, … Con­ti­nued

"Wiersze zebrane" - spotkanie w Czułym Barbarzyńcy

wpis w: Uncategorized | 0

Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot i „Czuły Bar­ba­rzyńca” zapra­szają na spo­tka­nie z oka­zji wyda­nia dwu­ję­zycz­nej, polsko-angielskiej edy­cji Wier­szy zebra­nych / Col­lec­ted Poems Ryszarda Kapu­ściń­skiego w prze­kła­dzie Diany Kuprel i Marka Kusiby. Tom uka­zał się w 80. rocz­nicę uro­dzin i 5. rocz­nicę śmierci pisa­rza nakła­dem … Con­ti­nued

1 13 14 15 16 17 18
Facebook Icon