IV Kon­kurs Sty­pen­dialny im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego

wpis w: Uncategorized | 0

Sza­nowni Pań­stwo, w tym roku ogło­simy czwarty kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego 13 listo­pada 2014 roku. Tego samego dnia opu­bli­ku­jemy Regu­la­min Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego zawie­ra­jący istotne zmiany doty­czące m.in. ter­minu ukoń­cze­nia pro­jektu repor­ter­skiego na który przy­zna­wane jest sty­pen­dium. … Con­ti­nued

Patronat fundacji Herodot nad książką "Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuścińskiego"

wpis w: Uncategorized | 0

Fun­da­cja im.Ryszarda Kapu­ściń­skiego — Hero­dot objęła patro­na­tem książkę autor­stwa Toma­sza Jana Chle­bow­skiego pt. “Hory­zonty spo­tkań Ryszarda Kapu­ściń­skiego”, która uka­zała się nakła­dem Wydaw­nic­twa Difin. “Guy de Mau­pas­sant rzekł kie­dyś, że „spo­tka­nia z ludźmi czy­nią życie warte prze­ży­cia”. Pozna­jąc czło­wieka wcho­dzimy w inny świat. … Con­ti­nued

Konferencja prasowa poświęcona 5. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Mia­sto st. War­szawa, Sto­łeczne Cen­trum Edu­ka­cji Kul­tu­ral­nej i „Gazeta Wybor­cza” zapra­szają na kon­fe­ren­cję pra­sową poświę­coną 5. edy­cji Nagrody im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego za repor­taż lite­racki i Kon­kur­sowi Edu­ka­cyj­nemu dla Mło­dzieży, który jest inspi­ro­wany książką Patrona Nagrody „Busz po pol­sku”. W pro­gra­mie m.in.: … Con­ti­nued

1 11 12 13 14 15 16 17 20
Facebook Icon