Zmiany w regulaminie

wpis w: Uncategorized | 0

Sza­nowni Pań­stwo, W tym roku wpro­wa­dzi­li­śmy kilka zmian w Regu­la­mi­nie Kon­kursu Sty­pen­dial­nego, m.in.: — ubie­ga­jący się o Sty­pen­dium Kan­dy­daci przy­sy­łają Teczki w for­mie tra­dy­cyj­nej (wydruk prze­słany pocztą) na adres Fun­da­cji — ul. Pro­ku­ra­tor­ska 11 m.2 02–074 War­szawa oraz drogą mailową na adres e-mail Fun­da­cji wska­zany na … Con­ti­nued

III Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

wpis w: Uncategorized | 0

Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla mło­dych repor­te­rów. Tę jego wolę wypeł­niamy, ogła­sza­jąc drugi kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego. Fun­da­to­rem i orga­ni­za­to­rem kon­kursu jest utwo­rzona przez Ali­cję Kapu­ściń­ską, żonę zmar­łego pisa­rza, Fun­da­cja … Con­ti­nued

Niezane zdjęcia Kapuścińskiego po raz pierwszy pokazane poza Polską

wpis w: Uncategorized | 0

Pierw­szą zagra­niczną wystawę odkry­tych kilka lat temu foto­gra­fii autor­stwa wybit­nego pol­skiego repor­ta­ży­sty Ryszarda Kapu­ściń­skiego, wyko­na­nych pod­czas podróży do byłych repu­blik Związku Radziec­kiego, Hisz­pa­nie mogą oglą­dać w Madry­cie. Wyda­rze­nie współ­or­ga­ni­zuje tam­tej­szy Insty­tut Pol­ski. Prace zgro­ma­dzone na wysta­wie pt. “Zmierzch impe­rium” zostały odna­le­zione … Con­ti­nued

1 11 12 13 14 15 16 17 18
Facebook Icon