Finaliści VI Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0
Sza­nowni Państwo,
Kapi­tuła Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego wybrała pię­cioro fina­li­stów VI Pro­gramu Sty­pen­dial­nego (w porządku alfabetycznym):
 
1. Karo­lina Bednarz
2. Zuzanna Bukłaha
3. Anna Goc
4. Szy­mon Opryszek
5. Olga Święcicka
 
Nazwi­sko Lau­re­ata zosta­nie ogło­szone 22 stycz­nia 2017 roku pod­czas spo­tka­nia poświę­co­nego Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w dzie­siątą rocz­nicę Jego śmierci (Sala Kolum­nowa w sie­dzi­bie Insty­tutu Histo­rycz­nego UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28, godz. 17.00).