Finaliści VI Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 3. Karolina Bednarz

wpis w: Uncategorized | 0

Zanim w nie­dzielę, 22 stycz­nia br., poznamy lau­re­ata Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy, od ponie­działku (do piątku) przed­sta­wiamy wyróż­nione przez Kapi­tułę Kon­kursu pro­jekty i ich auto­rów. Dzi­siaj — pro­jekt Karo­liny Bed­narz o pro­ble­mach japoń­skiego spo­łe­czeń­stwa z per­spek­tywy kobiet.

 

Chcia­ła­bym odcza­ro­wać choć część ste­reo­ty­pów na temat Japo­nii i poka­zać, że nie ma kraju ide­al­nego, nawet jeśli wolimy wie­rzyć, że jest ina­czej — pisze Karo­lina Bed­narz. — Japonki w zagra­nicz­nych mediach to ule­głe ‘gej­sze’ lub roz­wią­złe ‘lolity’. Jesz­cze sto pięć­dzie­siąt lat temu w świe­tle prawa kobieta była w Japo­nii pro­duk­tem. W XX wieku kobiety wycho­wy­wano na ‘dobre żony i mądre matki’, któ­rych miej­sce jest w domu. W XXI wieku, mimo demo­kra­tycz­nej kon­sty­tu­cji, o więk­szo­ści spraw nadal decy­dują męż­czyźni: o edu­ka­cji, pra­wo­daw­stwie, kul­tu­rze, prasie.

Może warto spoj­rzeć na Japo­nię oczami kobiet, któ­rych głos przez stu­le­cia był igno­ro­wany? Zoba­czyć, jak trak­to­wane są w szko­łach i miej­scu pracy, jak bar­dzo kie­rują się w życiu spo­łecz­nymi ‘powin­no­ściami’. Poka­zać codzien­ność nie tylko z per­spek­tywy boga­tego kraju, ale także biedy, dys­kry­mi­na­cji, bez­dom­no­ści czy pro­sty­tu­cji — pro­ble­mów, o któ­rych nie mówi się w kon­tek­ście Japo­nii, mimo że doty­czy wielu kobiet.”

 

Karo­lina Bed­narz (ur. 1991) — absol­wentka japo­ni­styki na Oks­for­dzie i Pol­skiej Szkoły Repor­tażu. Publi­ko­wała m.in. w „Dużym For­ma­cie”. Od kilku lat pro­wa­dzi bloga „W kra­inie taj­fu­nów”, gdzie pisze głów­nie o Azji Wschod­niej. Miesz­kała w Anglii, Japo­nii, Korei Północnej.

Foto­gra­fia: z archi­wum Karo­liny Bednarz