Finaliści VI Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 1. Zuzanna Bukłaha

wpis w: Uncategorized | 0

Zanim w nie­dzielę, 22 stycz­nia br., poznamy lau­re­ata Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy, który od sze­ściu lat orga­ni­zuje Fun­da­cja Hero­dot, od dzi­siaj (do piątku) będziemy przed­sta­wiać wyróż­nione pro­jekty i ich autorów.

Zaczy­namy od zbioru repor­taży Zuzanny Bukłahy pod tytu­łem „Czego War­szawa nie wie?”

 

Zbiór repor­taży, nad któ­rymi pra­cuję — napi­sała Zuzanna Bukłaha — to opo­wieść o Pol­sce odsu­nię­tej na bok, już dawno przez przy­sło­wiową „War­szawę” oce­nio­nej (ale czy zro­zu­mia­nej?). O Pol­sce, która przy rodzin­nym stole komen­tuje pod­wyżkę żółtego sera w osie­dlo­wym skle­pie. To próba poka­za­nia, jak wygląda życie ludzi poza wiel­kim mia­stem (i moż­li­wo­ściami). Dla­czego ludzie myślą tam tak, a nie ina­czej? Skąd ich wybory, gdzie rodzą się ich smutki, fru­stra­cje, a gdzie rado­ści? To próba odpo­wie­dzi na pyta­nie: dla­czego pra­wica zawsze wygrywa na Pod­la­siu? Ile zara­biają pie­lę­gniarki poza sto­licą w szpi­talu powia­to­wym? Jak zmie­niło się życie pani Jadzi, sprzą­taczki w przed­szkolu, matki czwórki dzieci po pierw­szej wypła­cie 500+? Co miesz­kańcy War­mii widzą i sły­szą w wia­do­mo­ściach, a co z nich rozu­mieją? Jak na imi­gran­tów reagują osie­dlowi dre­sia­rze, i dla­czego każdy z nich chciałby być Murzy­nem? Ile kosz­tuje chleb, a ile wrzuca się na tacę? Co mają do tego coty­go­dniowe msze w Łomży w inten­cji zakoń­cze­nia wojny polsko-rosyjskiej? Co według miesz­kań­ców wyda­rzyło się w Ełku? I co jesz­cze może się wyda­rzyć? Dla­czego pro­gram ‘Rol­nik szuka żony’ bije rekordy popu­lar­no­ści? Jak się bawią miesz­kańcy wsi? I co ma do tego nie­dzielny obiad, kieł­basa z grilla i pło­nący świniak na weselu? Może warto poznać tych, któ­rzy z róż­nych powo­dów żyją i myślą inaczej?”

 

Zuzanna Bukłaha (ur. w 1988 w Ostrowi Mazo­wiec­kiej) — absol­wentka Pol­skiej Szkoły Repor­tażu (2016), wcze­śniej stu­dio­wała sto­sunki mię­dzy­na­ro­dowe i dzien­ni­kar­stwo na UW. Przez kilka mie­sięcy (w ramach zastęp­stwa) była kore­spon­dentką PAP-u z Bar­ce­lony. Przez cztery lata miesz­kała w Hisz­pa­nii, we Wło­szech i na Litwie. W listo­pa­dzie 2016 r. wró­ciła do Pol­ski. Publi­kuje w „Dużym For­ma­cie”, „Poli­tyce” i „Newsweeku”.

 

Fot. Z archiwum Zuzanny Bukłahy