Finaliści VI Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego

wpis w: Uncategorized | 0

Sza­nowni Pań­stwo, Kapi­tuła Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego wybrała pię­cioro fina­li­stów VI Pro­gramu Sty­pen­dial­nego (w porządku alfa­be­tycz­nym):   1. Karo­lina Bed­narz 2. Zuzanna Bukłaha 3. Anna Goc 4. Szy­mon Opry­szek 5. Olga Świę­cicka   Nazwi­sko Lau­re­ata zosta­nie ogło­szone … Con­ti­nued

Posiedzenie Kapituły Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińśkiego

wpis w: Uncategorized | 0

  Dzi­siaj odbyło się posie­dze­nie Kapi­tuły Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego. W środę, tj. 21 grud­nia, ogło­simy listę Fina­li­stów. Poni­żej zdję­cie naszej Kapi­tuły. Od lewej: Filip Sprin­ger, Elż­bieta Sawicka, Mał­go­rzata Szej­nert, Karo­lina Woj­cie­chow­ska (Fun­da­cja Hero­dot) z Piną i Sła­wo­mir Popowski

VI Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

wpis w: Uncategorized | 0

VI Kon­kurs Sty­pen­dialny im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego Sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy   Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla począt­ku­ją­cych repor­te­rów. Tę jego wolę wypeł­niamy, ogła­sza­jąc szó­sty kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. … Con­ti­nued

1 2 3 4 5 6 7 18
Facebook Icon