Finaliści VI Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 2. Olga Święcicka

wpis w: Uncategorized | 0

Zanim w nie­dzielę, 22 stycz­nia br., poznamy lau­re­ata Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy, od wczo­raj (do piątku) przed­sta­wiamy wyróż­nione przez Kapi­tułę Kon­kursu pro­jekty i ich auto­rów. Dzi­siaj — pro­jekt Olgi Świę­cic­kiej pt. „Wiet­nam­czyk, nie Chiń­czyk!” „Chcia­ła­bym napi­sać repor­taż o wiet­nam­skich … Con­ti­nued

Finaliści VI Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego: 1. Zuzanna Bukłaha

wpis w: Uncategorized | 0

Zanim w nie­dzielę, 22 stycz­nia br., poznamy lau­re­ata Kon­kursu Sty­pen­dial­nego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy, który od sze­ściu lat orga­ni­zuje Fun­da­cja Hero­dot, od dzi­siaj (do piątku) będziemy przed­sta­wiać wyróż­nione pro­jekty i ich auto­rów. Zaczy­namy od zbioru repor­taży Zuzanny Bukłahy pod tytu­łem „Czego War­szawa nie wie?” … Con­ti­nued

Dzień poświęcony pamięci Ryszarda Kapuścińskiego - 22 stycznia 2017 roku.

wpis w: Uncategorized | 0

22 stycz­nia 2017 roku ogło­simy nazwi­sko Lau­re­ata naszego VI Kon­kursu Sty­pen­dial­nego pod­czas spo­tka­nia poświę­co­nego Ryszar­dowi Kapu­ściń­skiemu w dzie­siątą rocz­nicę Jego śmierci. Zapra­szamy, godz. 17, Sala Kolum­nowa w Gma­chu Pomu­ze­al­nym (sie­dziba Insty­tutu Histo­rycz­nego UW, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 26/28, wstęp wolny). W pro­gra­mie mię­dzy innymi: … Con­ti­nued

1 2 3 4 5 6 18
Facebook Icon