II Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych reporterów

wpis w: Uncategorized | 0

Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla mło­dych repor­te­rów. Tę jego wolę teraz wypeł­niamy, ogła­sza­jąc pierw­szy kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego.
Ofi­cjal­nym fun­da­to­rem i orga­ni­za­to­rem kon­kursu jest Fun­da­cja im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego – Herodot.

Laureat I Stypendium Fundacji Herodot - Andrzej Muszyński

wpis w: Uncategorized | 0

Pod­czas uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­cych piątą rocz­nicę śmierci Ryszarda Kapu­ściń­skiego wrę­czono pierw­sze sty­pen­dium Fun­da­cji Hero­dot dla mło­dego dzien­ni­ka­rza – otrzy­mał je Andrzej Muszyń­ski. Andrzej Muszyń­ski: rocz­nik 1984, absol­went prawa na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­ski, Kra­kow­skiej Szkoły Sce­na­riu­szo­wej i Pol­skiej Szkoły Repor­tażu przy Insty­tu­cie Repor­tażu, podróż­nik, … Con­ti­nued

Rozmowa o Związku Radzieckim z Ryszardem Kapuścińskim z 1991 roku

wpis w: Uncategorized | 0

W latach 1989–1991 Ryszard Kapu­ściń­ski pra­co­wał nad książką o pie­re­strojce “Impe­rium”. W dwu­dzie­stą rocz­nicę upadku ZSRR przy­po­mi­namy zapis roz­mowy, jaką Ryszard Kapu­ściń­ski 20 lat temu odbył w nowo­jor­skiej redak­cji „Nowego Dzien­nika”:
ZSRR 1989–1991. Gdzie się podziać w tej prze­strzeni? Roz­mowa o roz­pa­dzie ZSRR z Ryszar­dem Kapuścińskim.

1 14 15 16 17 18
Facebook Icon