VI Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

wpis w: Uncategorized | 0

VI Kon­kurs Sty­pen­dialny im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego Sty­pen­dium im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego dla mło­dych dzien­ni­ka­rzy   Życze­niem Ryszarda Kapu­ściń­skiego było, aby część jego hono­ra­riów prze­zna­czyć na ufun­do­wa­nie sty­pen­dium dla począt­ku­ją­cych repor­te­rów. Tę jego wolę wypeł­niamy, ogła­sza­jąc szó­sty kon­kurs na sty­pen­dium twór­cze im. … Con­ti­nued

Wernisaż wystawy fotografii Ryszarda Kapuścińskiego "Z Imperium" w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

wpis w: Uncategorized | 0

W dniu 3 marca 2016 roku, w Lex Gal­lery w Klu­bie Radcy Praw­nego przy placu Kon­sty­tu­cji 5, odbył się wer­ni­saż wystawy foto­gra­fii Ryszarda Kapu­ściń­skiego “Z Impe­rium”. Uni­kalne foto­gra­fie sta­no­wiące zapis podróży repor­tera po repu­bli­kach byłego ZSRR można trak­to­wać jako odrębny od twór­czo­ści lite­rac­kiej … Con­ti­nued

1 2 3 4 14
Facebook Icon